Premiera video - artu inspirowanego poezją Emily Dickinson

15 listopada2020 r.
odbyła się premiera wyjątkowego video
-
artu inspirowanego poezją Emily Dickinson
jednej z najwybitniejszych poetek
amerykańskich XIX wieku
.
White. Umarłam
szukając Piękna
w reżyserii Katarzyny Michałkiewicz z muzyką Miss Go
d i
nagrodzonego Paszportem Polityki Stefana Wesołowskiego to video
art
na głos kobiecy i
elektronik
ę
. Kompozycje utwor
w
zawierają
recytacje z muzyk
ą
, wprowadzaj
ą
poezj
ę
Emily
Dickinson do naszych czas
w, ukaz
uj
ą
c
jej uniwersalny charakter i j
ę
zyk. Biały wiersz, kt
rym
poetka pisała, uzupełniony został o wsp
łczesn
ą
aran
ż
acj
ę
muzyczn
ą
, stał si
ę
zapisem wzi
ę
tym
nieomal ze wsp
łczesnej kultury. Bliskim w formie słuchaczowi, nadal czułym i szlachetnym w
wyrazie.
Video
-
art wprowadza widz
w w przestrze
uniwersalnych temat
w: miło
ci, pi
ę
kna, prawdy,
mierci, refleksji nad
ż
yciem.
W dzisiejszych czasach, przepełnionych brutalno
ci
ą
,
po
piechem, czy agresj
ą
w przestrzeni publicznej, przedsi
ę
wzi
ę
cia odkrywaj
ą
ce pi
ę
kno,
subtelno
i gł
ę
bie słowa s
ą
jak lekarastwo
.
Forma zapisu i prezentacja całości w internecie umożliwi
ło
wprowadzenie do zapisu dzieła
dodatkowych przetworzeń formalnych, które zbliżą odbiorc
ę do świata tej wybitnej
, wciąż mało
znanej w Polsce
poetki, która z własnej woli wybrała izolację, żeby zgłębić wewnętrzny świat.
Przekaz ma pokazać jak możliwe jest doświadczanie piękna pomimo zamknięcia i izolacji.
Projekt
skupi
ł
zawodowych artystów ró
żnych dzie
dz
in
pracujących ze sobą w
trudnym
czasie
pandemii
. Katarzyna Michałki
e
wicz współpracowała z Krystianem Lupą i Mają Komorowską,
Stefan Wesołowski zdobył Paszport Polityki w 2018 w Kategorii Muzyka Popularna, za obraz
odpowiada Adam Palenta.
Video
-
art. skierowany jest przede wszystkim do młodyc
h odbiorców kultury a dzięki wsparciu
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci
będzie
udostęp
niony
nieodpłatnie
wszystkim chętnym
.
Premiera video
-
artu zaplanowana jest na niedzielę, 15 l
istopada 2020 r. o godz. 19:00 w
serwisie youtube. Szczegóły nt. projektu i inicjatywy: https://www.facebook.com/White
-
video
-
art
-
107477251112815
KONTAKT:
Zofia Zajkowska
Producentka video
-
artu „Whiste. Umarłam szukając Piękna”
t
el. 602 35 12 23
e
-
mail: zofia.a.zajkowska@
gmail.com
Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.